رشته و گرایش ها

 رشته/ گرایش های دانشکده علوم سیاسی

مقطع کارشناسی

علوم سیاسی

روابط سیاسی- روابط دیپلماتیک

 

مقطع کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

 روابط بین الملل

اندیشه سیاسی در اسلام

مطالعات منطقه ای

مطالعات منطقه ای(خاورمیانه و شمال آفریقا)

مطالعات منطقه ای( آمریکای شمالی)

 

مقطع دکتری

روابط بین الملل

علو م سیاسی- اندیشه های سیاسی

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی

علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی

علوم سیاسی- مسائل ایران