گروه اندیشه سیاسی

مدیر گروه : دکتر احمد بخشایشی اردستانی

مشخصات شخصی:

 • مرتبه علمی: استاد
 • تاریخ تولد:1340 
 • محل تولد: اردستان
 •  
 • ایمیل آکادمیک: ahm.bakhshayeshiardestani@iauctb.ac.ir   

 مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: روابط بین الملل . استرالیا ،  .1995
 •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل 
 • دانشگاه امام صادق ، ایران ،  1368
 • کارشناسی: علوم سیاسی 

 

سمت های اجرایی:

 • نماینده مجلس شورای اسلامی
 • معاون آموزشی دانشکده وزارت امور خارجه
 • مدیر گروه علوم سیاسی سازمان مرکزی
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه سازمان مرکزی
 • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

افتخارات :

 • مولف 17 جلد کتاب

علایق پژوهشی :
 

اندیشه سیاسی

جامعه شناسی

  

Authors
AHMAD BAKHSHAYESHI, GHORBAN ALI SOLEYMANPOUR
Publication date
2008/1/1
Volume
1
Issue
1
Pages
17-34
Publisher
QUARTERLY JOURNAL OF POLITICAL STUDIES
Description
Abstract: Functionalism in political sociology is employed as an analytical tool in this paper
to explore the notions of cleric social role and class status, reflection on the civil nature of
cleric institution and clashes of cleric as a civil institution with the Pahlavi's regime. The main
question in mind is to determine the role of cleric civil institution in the formation and success
of Islamic Revolution. The explanation of the clerical political role in the success of Islamic
revolution, in addition to the religious, social and cultural function such as: judicial, ...
Scholar articles
A BAKHSHAYESHI, GALI SOLEYMANPOUR - 2008