گروه روابط بین الملل

اعضای هیات علمی گروه روابط بین الملل

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

 
 

1

جبیب ا... ابوالحسن شیرازی

دانشیار

http://h-AbolhassanShirazi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

2

طاهره ابراهیمی فر

دانشیار

http://T-EbrahimiFar-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

3

جهانبخش ایزدی

استادیار

http://J-Izadi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

4

زهره بالازاده

استادیار

http://z-balazadeh-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

5

غلامحسین بلندیان

استادیار

 

 

6

حمیدپیشگاه هادیان

استادیار

http://h-Pishguahadian-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

7

سعید تائب

استادیار

http://s-tayeb-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

8

رضا جلالی

استادیار

http://r-jalali-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

9

محمد جوادحق شناس

استادیار

http://m-haghshenas-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

10

کابک خبیری

استادیار

http://k-khabiri-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

11

امیر ساجدی

استادیار

http://a-sajedi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

12

علیرضا سلطانی

استادیار

http://A-Soltani-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

13

اردشیرسنایی

استادیار

http://A-Sanaie-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

14

محمد سهرابی

دانشیار

http://m-Sohrabi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

15

سید حسین سیف زاده

استاد

 

 

16

حمید رضا شیرزاد

استادیار

http://h-shirzad-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

17

دیدخت صادقی

مربی

http://D-SadeghiHaghighi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.htm

 

18

سیدعلی طباطبائی پناه

استادیار

http://S-Tabatabaee-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

19

جعفرقامت

استادیار

http://j-Ghamat-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

20

ارسلان قربانی شیخ نشین

استاد

http://a-Ghorbani-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

21

رویا منتظمی

استادیار

http://R-Montazemi-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

22

مصطفی ملکی

استادیار

http://m-Maleki-politic.iauctb.ac.ir/faculty/index.html