درباره گروه

تعداد اعضای هیات علمی گروه آموزشی روابط بین الملل

 

مرتبه علمی

نوع همکاری

تمام وقت

نیمه وقت

استاد

1

1

دانشیار

2

1

استادیار

16

-

مربی

1

-