برنامه آموزشی و امتحانات

برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات گروه روابط بین الملل (نیمسال دوم  96-95)

 

کارشناسی:

لیست دروس ارائه رشته روابط دیپلماتیک

 

کارشناسی ارشد:

لیست دروس ارائه شده رشته روابط بین الملل

لیست دروس ارائه شده رشته مطالعات منطقه ای

 

دکتری:

لیست دروس ارائه شده رشته روابط بین الملل