مدیر گروه

نام و نام خانوادگی:  دکتر علیرضا سلطانی

 رشته تحصیلی: دکتری روابط بین الملل          

  

مشخصات تحصیلی:

  • دکتری: اقتصاد سیاسی بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل ، علوم سیاسی ، ایران .
  • کارشناسی: روابط بین الملل ، دانشگاه تهران ، ایران ، 1374 

افتخارات :

  • عضو شورای پژوهشی دانشکده
  • عضو کمیته روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
  • دبیر علمی کمیته اقتصاد سیاسی بین المللی انجمن علوم سیاسی

علایق پژوهشی :
توسعه و اقتصاد سیاسی بین الملل