رشته گرایش ها

 رشته/ گرایش های علوم سیاسی و روابط بین الملل :

 

مقطع کارشناسی

علوم سیاسی

روابط سیاسی- روابط دیپلماتیک

 

مقطع کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

 روابط بین الملل

اندیشه سیاسی در اسلام

 

مطالعات منطقه ای

مطالعات منطقه ای گرایش اروپا

مطالعات منطقه ای گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا

مطالعات منطقه ای گرایش آمریکای شمالی

 

مقطع دکتری

روابط بین الملل

علو م سیاسی- اندیشه های سیاسی

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی

علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی

علوم سیاسی- مسائل ایران