روسا و معاونین پیشین دانشکده

 روسای دانشکده از آغاز تا کنون: 

   

1-  دکتر سید مصطفی ابطحی

2- دکتر محمد رحیم عیوضی

3- دکتر سید مصطفی ابطحی (بار دوم)   

4- دکتر مرتضی محمودی

5- دکتر سید جوادمعین الدینی

6- دکتر عباسعلی رهبر

7- دکتر محمدعلی خسروی

8- دکتر مرتضی محمودی (باردوم)

9- دکتر اکبر اشرفی(اکنون)

 

                   

معاونین دانشکده از آغاز تا کنون: 

 

1 -  دکتر محمد توحید فام

2-   دکتر اکبر اشرفی

3-  دکتر عباسعلی رهبر

4- دکتر سید علی مرتضویان                

5- دکتر اردشیر سنایی  ( اکنون)