تاریخچه دانشکده

  دانشکده علوم سیاسی

دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1365 لغایت 1379 به صورت مشترک با دانشکده حقوق فعالیت می نمود و از سال 1379  مستقل گردید. این دانشکده در ابتدا در دو ساختمان 1- ساختمان اسکندری ، واقع در خیابان اسکندری ، که اکنون ساختمان ستادی شماره یک دانشگاه محسوب می شود و محل استقرار ریاست دانشکده و دانشجویان دوره کارشناسی بود و 2- ساختمان مهستان ،واقع در شهرک غرب، که بعنوان " مرکز تحصیلات تکمیلی " پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم سیاسی- روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای بود.در سال 1382 کلیه بخشهای این دو دانشکده تجمیع شده و در ساختمان مهستان (ساختمان فعلی ) مستقر گردید و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

 ادارات و گروه های آموزشی دانشکده

1-مدیریت آموزش(اداره ثبت نام- اداره امتحانات- اداره خدمات آموزشی – اداره فارغ التحصیلی)

2-مدیریت پژوهش(اداره خدمات ماشینی- سایت اینترنت- کتابخانه – انتشارات)

3- مدیر امور مالی

4-رئیس اداره خدمات دانشجویی

5-مدیر امور اداری

6-مدیران گروه:علوم سیاسی- روابط بین الملل