اخبار و رویدادها - آرشیو

دانشجویان مقطع دکتری حائز شرایط شرکت در امتحان جامع نیمسال اول ۹۵-۹۴ (ورودیهای ۹۲ و ماقبل)

دانشجویان مقطع دکتری حائز شرایط شرکت در امتحان جامع نیمسال اول ۹۵-۹۴ (ورودیهای ۹۲ و ماقبل)

آخرین مهلت ثبت نام حضوری امتحان جامع ۹۴/۹/۸ می باشد و حائزان شرایط باید قبل از این تاریخ به آموزش دانشکده مراجعه کنند لذا بعد ار تاریخ فوق امکان پذیر نبوده و دانشکده هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت نام نخواهد داشت.

ادامه مطلب