نوع خبر 
 
بخشنامه امور وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل، ثبت نام با تاخیر و ...
 

هزینه انصراف از تحصیل:

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بابت هزینه انصراف از تحصیل، بایستی معادل یک و نیم برابر شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی را طبق تعرفه روز پرداخت نمایند.

تبصره 1: دانشجویان اخراجی با توجه به اینکه اخراج در حکم جریمه آنان تلقی می گردد از پرداخت هزینه انصراف معاف می باشند.بدیهی استشهریه ثابت و متغیر نیمسالی که در آن اخراج گردیده بایستی دریافت گردد.

تبصره 2: دانشجوی شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون سراسری در همان واحد و یا واحد دیگری پذیرفته شود از هزینه انصراف معاف خواهد بود.

موارد مربوط به وقفه و مرخصی تحصیلی:

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی که به هرعلت در روند تحصیلی آنان وقفه ایجاد شود و یا از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند، مشروط به دریافت مجوز برای ادامه تحصیل، به ازای هر نیمسال وقفه یا مرخصی تحصیلی، یک دوم شهریه ثابت با تعرفه سال ورود محاسبه و منظور گردد. 

 

موارد مربوط به معافیت و استرداد شهریه تحصیلی:

اگر دانشجو پس از ثبت نام از تحصیل منصرف شود:

الف) در صورتی که از کلاس های درسی استفاده نکرده باشد،شهریه پرداختی به وی مسترد گردد.

 ب)در صورتی که کمتر از یکماه از کلاس ها استفاده کرده باشد، نصف شهریه کامل دریافت و بقیه مسترد شود.

ج) دانشجوی مشمولی که در اولین نیمسال تحصیلی خود ثبت نام نموده و بعد مرتکب غیبت شده یا در موسسه آموزش عالی دیگری مشغول به تحصیل می گردد و پس از چند نیمسال جهت انصراف از تحصیل به واحد اولیه مراجعه می کند و درخواست انصراف از تحصیل می دهد از پرداخت 50 ٪ (پنجاه درصد) هزینه خدمات آموزشی معاف می شود و ضمن استرداد مدارک آنان،مراتب به نظام وظیفه اعلام گردد.

سایر موارد:

دانشجویانی که پس از ثبت نام و انتخاب واحد و سپری شدن زمان حذف و اضافه واحدهای درسی،تصمیم به حذف تعدادی یا کل دروس انتخابی خود بگیرند،شهریه ثابت و متغیر دروس انتخابی حذف شده مسترد نمی گردد.

 

سه شنبه 7 مهر 1394  11:13:10

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 4 خرداد 1396  18:40:18
تعداد بازديد از اين خبر : 3172
کدخبر : 9575