نوع خبر 
 
زمانبندی ثبت نام
زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95
تاریخ انتخاب واحد ورودی ساعت 9 الی 24 ساعت 13/30 الی 24 ساعت 15 الی 24
95/11/3 62 تا 93 - مراجعه به سایت   -   
95/11/3 94 تا 95 -      - مراجعه به سایت

 

زمانبندی میهمان و متاخرین
روز و تا یخ ساعت 24- 9
یکشنبه 95/11/10 تمامی دانشکده ها
دوشنبه95/11/11

تمامی دانشکده ها

 

زمانبندی حذف و اضافه
تاریخ حذف واضافه ورودی ساعت13/30 الی 24 ساعت 14/30 الی 24
95/11/25 62 تا 93 مراجعه به سایت    -       
95/11/25 94 تا 95 -        مراجعه به سایت   

سایت ثبت نام در روز دوشنبه مورخ 9/11/95 از ساعت 12-8  برای  دانشجویان  ورودی 93-62 تمامی دانشکده ها و از ساعت 16-13 برای دانشجویان ورودی 95-94 تمامی دانشکده ها باز می باشد.

  ساعت 13-12 ظهر هر روز سامانه ثبت نام بسته است.

   شروع  آموزش 95/11/9  و پایان آموزش 95/3/11 می باشد.

يکشنبه 19 دى 1395  10:41:33

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 3 خرداد 1396  2:50:32
تعداد بازديد از اين خبر : 610
کدخبر : 14739