برنامه هفتگی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل نیمسال دوم 96-95

 

برنامه هفتگی کارشناسی

 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد

 

برنامه هفتگی دکتری