لیست تلفنهای دانشکده علوم سیاسی

نام قسمت

 تلفن مستقیم

فاکس

 

 دفتر ریاست

88079636

88376730

معاونت

88360604

 

مدیر گروه

88084514

 

مدیر پژوهشی

88360605

 

مدیر آموزش

88574745

 

مدیر مالی

88574745

 

خدمات ماشینی

88574746

 

 

سایت اینترنت

88574744

 

امتحانات

88369876

 

اموراداری-خدمات دانشجویی

88573183

 

حراست

88573895

 

دفتر بسیج

88364543

 

دفتر گروه

88369876

 

کانون مهدویت ایثارگران

88365767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونيکي:
گیرنده ی پست الکترونیک:
 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image