زمانبندی ثبت نام دوره تابستان96-95

زمانبندی ثبت نام دوره تابستان 96-95

20 June 2017 | 11:10 Code : 12597 News
visits:1468
ثبت نام 18/4/96 لغایت 21/4/96 ثبت نام متاخرین 24/4/96 لغایت 25/4/96 شروع کلاسها 24/4/96 خاتمه کلاسها 2/06/96 امتحانات 4/06/96 لغایت 9/06/96
زمانبندی ثبت نام دوره تابستان 96-95

( 1 )

Your Comment :